การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนถ่านหิน

การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนถ่านหิน            

              ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักของโรงงานปูนซิเมนต์และโรงงานกระดาษ ชีวมวลสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับถ่านหินได้ดีโดยใช้อุปกรณ์เครื่องจักรเดิม แต่อาจต้องปรับปรุงโครงสร้างเล็กน้อย อย่างไรก็ตามโรงงานจะนำชีวมวลมาใช้เป็นพลังงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับราคาต่อค่าความร้อนเป็นหลัก

ตัวอย่าง ถ่านหินนำเข้ามีค่าความร้อน 26 เมกะจูล/กก. ราคา 2,000 บาท/ตัน มีราคาแพงกว่าแกลบหรือไม่ถ้าแกลบมีราคา 1,000 บาท/ตัน

วิธีการคำนวณ

ค่าความร้อน  = 26 เมกะจูล/กก.
ราคา = 2,000 บาท/ตัน
= 2 บาท/กก.
ราคาต่อความร้อน = 2/26
= 0.0769 บาท/เมกะจูล
ค่าความร้อนแกลบ = 13.52 เมกะจูล/กก.
ราคา = 1,000 บาท/ตัน
= 1 บาท/กก.
ราคาต่อความร้อน = 1.0/13.52
= 0.0739 บาท/เมกะจูล
สรุปถ่านหินมีราคาแพงกว่าแกลบ = 0.0769-0.0739 = 0.03 บาท/เมกะจูล

Reference: หนังสือชีวมวล (Biomass) หน้า 60    ISBN 974-94991-0-7

ผู้เขียน/เรียบเรียง: ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม