เกี่ยวกับเรา

บริษัท สหกิจเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ในปัจจุบันการเผาผลาญหรือการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) อันได้แก่ น้ำมัน (Petroleum),  ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) และถ่านหิน (Coal) ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำคัญทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) หรือภาวะโลกร้อน (Global Warming) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก (Climate Change) และจากแนวโน้มความต้องการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการน้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

จากวิกฤตการณ์เหล่านี้ ทั่วโลกต่างมีความมุ่งมั่นในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญในเรื่องของการลดมลภาวะ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัท สหกิจเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอทางเลือกและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมในดังต่อไปนี้

พลังงานหรือเชื้อเพลิงทดแทนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน (Renewable Energy and Renewable Energy Technology) ได้แก่ ไม้สับเชื้อเพลิง (Woodchips), เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellets) รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น เครื่องอัดเม็ดชีวมวล (Wood Pellet Mill)

ทาง บริษัท สหกิจเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งในว่าผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท จะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ช่วยให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งมีส่วนช่วยในการลดมลภาวะ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณสถานประกอบการอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมของโลกให้ดีขึ้น

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สหกิจเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้ง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท

ประเภทธุรกิจ

  • ผู้ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellets) และไม้สับเชื้อเพลิง (Woodchips)
  • ผู้จำหน่ายเครื่องอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pellet Mill)